Dostawa materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15.

Sygnatura: 
TP/371/99/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Gru 2016 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, pok. 303.

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

https://zp.univ.szczecin.pl/Ogłoszenie nr 351847 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.

Szczecin: Dostawa materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

takNazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - umowa nr UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, krajowy numer identyfikacyjny 001208777, ul. al. Jana Pawła II  31, 70-453  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail , faks 91 4441065.

Adres strony internetowej (URL): https://zp.univ.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 

https://zp.univ.szczecin.pl/Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 

https://zp.univ.szczecin.pl/Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób: 

forma pisemna - w języku polskim

Adres: 

w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 303, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, SzczecinKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15. 

Numer referencyjny: TP/371/99/16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nieII.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

12

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15.II.5) Główny kod CPV: 38437000-7

Dodatkowe kody CPV:33696300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 40II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków.

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - załącznik nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w złożonym oświadczeniu. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 4) Dowód wpłacenia / wniesienia wadium: W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – kopia dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, dział IX, punkt 4). 5) Formularz ofertowy (załącznik nr 1) – uwaga: dokument nie podlega uzupełnieniu. 6) Formularz cen jednostkowych (załącznik nr 2) – uwaga: dokument nie podlega uzupełnieniu 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 

Informacja na temat wadium 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Oferta na Zadanie nr 1 – wadium w wysokości 70,00 zł Oferta na Zadanie nr 2 – wadium w wysokości 40,00 zł Oferta na Zadanie nr 3 – wadium w wysokości 250,00 zł Oferta na Zadanie nr 4 – wadium w wysokości 170,00 zł Oferta na Zadanie nr 5 – wadium w wysokości 400,00 zł Oferta na Zadanie nr 6 – wadium w wysokości 140,00 zł Oferta na Zadanie nr 7 – wadium w wysokości 400,00 zł Oferta na Zadanie nr 8 – wadium w wysokości 200,00 zł Oferta na Zadanie nr 9 – wadium w wysokości 9,00 zł Oferta na Zadanie nr 10 – wadium w wysokości 25,00 zł Oferta na Zadanie nr 11 – wadium w wysokości 370,00 zł Oferta na Zadanie nr 12 – wadium w wysokości 340,00 zł Wysokość wadium w przypadku złożenia oferty na wszystkie zadania – 2414,00 zł. Wadium może być wniesione w : • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami). 1.1 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. II/O Szczecin, nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732; a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy). 2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert). 2.1 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy alei Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 – 13:30. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a uPZP. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nieIV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nieIV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nieIV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 09/12/2016, godzina: 11:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Woda do LC/MS - Ilość 2. Kwas mrówkowy LC/MS - Ilość 2. Metanol LC/MS - Ilość 3. Chloroform LC/MS - Ilość 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 2    Nazwa: Materiały zużywalne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Inserty do vialek - Ilość 2. Płytka 96 –dołkowa - Ilość 2. Vialki - Ilość 2. Septy - Ilość 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 3    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:TrisHCl 1.5M o pH 8,8 - ilość 2. TrisHCl 0,5M o pH 6,8 - ilość 2. Biskarylamid - ilość 2. SDS - ilość 1. APS - ilość 1. TEMED - ilość 1. Coomasie brillant blue G - ilość 1. IAA - ilość 2. Złoże do oczyszczania białek z albumin i IgG - ilość 2. Features of the ReadiLink 647-674 Antibody Labeling Kit - ilość 1. Features of the ReadiLink 405-454 Antibody Labeling Kit - ilość 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 4    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rabbit ELISA Kit for Serum Amyloid A (SAA)- Ilość 1. Rabbit ELISA Kit for Haptoglobin- Ilość 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 5    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeciwciała IgG znakowane Izotiocyjanianem fluoresceiny -Ilość 3. Przeciwciała mysie anty-królicze CD4 - Ilość 2. Przeciwciała mysie anty-królicze CD8 - Ilość 2. Przeciwciała mysie anty-królicze Limfocytów T - Ilość 2. Przeciwciała mysie anty-królicze CD25 - Ilość 2. Przeciwciała mysie anty-królicze klasy M - Ilość 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 6    Nazwa: Odczynniki i materiały zużywalne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:BD FACS Flow Sheath Fluid - Ilość 8. BD FACS 7-color Setup Beads - Ilość 1. BD Cytometr Setup & Tracking Beads Kit - Ilość 1. BD FACS Lysing Solution - Ilość 1. FACS Shutdown solution - Ilość 3. Probówki 5ml ps fiest - Ilość 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8, 38437000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 7    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Deoksycholan sodu- Ilość 2. EDTA-Ilość 2. PMSF-Ilość 2. TCA- Ilość 2. Tiomocznik-Ilość 2. Mocznik - Ilość 2. CHAPS - Ilość 2. DTT - Ilość 2. Izopropanol - Ilość 2. NH4HCO3 - Ilość 2. CH3CN - Ilość 2. Trypsyna - Ilość 2. glicyna - Ilość 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 8    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SensiFAST SYBR No-ROX - Ilość 2. Zestaw diagnostyczny PCR do wykrywania Staphylococcus aureus- Ilość 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 9    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do izolacji DNA genomowego z bakterii i drożdży - ilość 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 10    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mix-n-Stain CF647 Antibody Labeling - ilość 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 11    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do reakcji Real Time -PCR (zestaw na 20 oznaczeń) - 2 startery mikroRNA do wyboru (wybrany z listy oferowanych starterów) przygotowane w postaci liofilizatu na 200 oznaczeń oraz H2O wolna od RNaz- 1,25mL. Ilość 2. Zestaw do reakcji Real Time -PCR (zestaw na 20 oznaczeń) - 1 starter mikrona do wyboru (wybrany z listy oferowanych starterów) przygotowany w postaci liofilizatu (na 200 oznaczeń), oraz pięć starterów customowych (przygotowany na specjalne zamówienie na 200 oznaczeń) oraz H2O wolna od RNaz- 1,25mL. Ilośc 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Część nr: 12    Nazwa: Odczynniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do izolacji mikroRNA oraz całkowitego RNA z ludzkich i zwierzęcych komórek i tkanek (zestaw na 50 izolacji) - ilość 2. Zestaw do izolacji wolno krążącego całkowitego RNA zawierającego miRNA z ludzkiego i zwierzęcego osocza i surowicy (zestaw na 50 izolacji) - ilość 2. DNaza wola od RNaz (zestaw na 50 rekacji) - ilość 1. Specjalistyczny zestaw do oczyszczania RNA i koncentracji z małych objętości elucji, dedykowany do miRNA (zestaw na 50 izolacji) - ilość 1. Odczynnik do stabilizacji RNA (250ml) - ilość 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 40

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin przydatności

30

termin realizacji dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowa specyfikacja dostawy została zawarta w SIWZ.

 

Zwiększ rozmiar czcionki

 

Ustaw domyślny rozmiar czcionki

 

Zmniejsz rozmiar czcionki