Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/31/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Mar 2011 - 13:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2011/S 46-075595
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80400000, 80570000
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 25.3.2011. Zakończenie 30.6.2011
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie. Waga 40
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/31/11
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 18.3.2011 - 13:30
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.3.2011 - 13:30
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18.3.2011 - 14:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin, pok.010.