Dostawa zintegrowanego podwodnego miernika właściwości wody morskiej (Water Quality Monitor)

Sygnatura: 
TP/220/32/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa zintegrowanego podwodnego miernika właściwości wody morskiej (Water Quality Monitor)
Numer ogłoszenia: 79433 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY, NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zintegrowanego podwodnego miernika właściwości wody morskiej (Water Quality Monitor).
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
INNE DOKUMENTY
Formularz ofertowy - załącznik nr 1. Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Sekcjia Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).