Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/17/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin
Numer ogłoszenia: 80151 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń Archiwum w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 1 500,00 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - termin wykonaia - 5
* 3 - gwarancja - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.