Oprogramowanie dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewall sprzętowy pracujący w klastrze ) wraz z dostawą licencji i jego kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego.

Sygnatura: 
TP/220/27/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Mar 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Oprogramowanie dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewall sprzętowy pracujący w klastrze ) wraz z dostawą licencji i jego kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.23.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 5 000,00 PLN

 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.