sukcesywne dostawy papieru biurowego i asortymentu materiałów biurowych do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/38/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: sukcesywne dostawy papieru biurowego i asortymentu materiałów biurowych do Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 44780 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy papieru biurowego i asortymentu materiałów biurowych do Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.14.10.00-9, 30.19.76.20-8, 30.19.76.44-2, 30.19.95.00-5, 30.19.92.30-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
WADIUM
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).