Dostawy asortymentu meblowego do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/37/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dz.U./S S53
17/03/2011
86694-2011-PL
17/03/2011S53
Dostawa asortymentu meblowego do Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39100000, 39130000, 39160000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 13 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy).

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.4.2011 - 10:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.4.2011 - 11:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin, pok.010.

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.3.2011