Remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16

Sygnatura: 
TP/220/41/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont instalacji elektrycznej na I i II piętrze oraz poddaszu budynku Biblioteki Głównej US: drugi etap - Szczecin, ul. Mickiewicza 16
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.10-7, 45.31.70.00-2, 45.21.23.30-8.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.