Przeniesienie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

 

Dotyczy postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR pn.

 

Przeniesienie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

     

 

Rozdział  1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami

Rozdział  2: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ 1

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 

al. Papieża Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN

 

 

 

 
 

 

 

 Reprezentowany przez Rektora US prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

 

Przeniesienie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 
 

 

 

 

I.                   Opis sposobu przygotowania ofert

 

 

1.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2.      Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

3.      Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez  Wykonawcę.  

 

4.      Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 

5.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

 

6.      Miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 

w wersji papierowej, przy ul.  Papieża Jana Pawła II, 70-453 Szczecin, w sekretariacie Kanclerza US, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Przeniesienie zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego” lub w wersji elektronicznej, skan oferty wysłany drogą mailową na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl.

 

7.      Termin składania ofert upływa  26 stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

 

8.      Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %.

 

9.      Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 

·         będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem,

 

·         jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 

·         będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 

·         będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

 

10.  Wykonawca określi wartość netto i brutto zadania na formularzu oferty – załącznik nr 1.

 

11.  Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

 

12.  Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch  miejsc po przecinku.

 

13.  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.

 

14.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

15.  Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.

 

16.  Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

17.  W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 ustawy PZP.

 

18.  Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 

19.  Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

 

20.  Dokumenty wymagane:

 

a.      formularz oferty – załącznik nr 1;

 

b.    pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty;

 

c.      odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 

I.       Przeniesienie zbiorów Czytelni Biblioteki Głównej z pomieszczeń magazynowych budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych – ul. Mickiewicza 16 A – II piętro w ilości:

 

1.      1205 mb półek do pomieszczeń magazynowych budynku ul. Tarczyńskiego 1 – III piętro.

 

2.      546 mb półek do pomieszczeń magazynowych ul. Tarczyńskiego 1A – II piętro

 

3.       370 mb półek do pomieszczeń magazynowych ul. Tarczyńskiego 1 – parter

 

4.      341 mb półek do pomieszczeń magazynowych ul. Tarczyńskiego 1 – II piętro

 

II.    Przeniesienie zbiorów Wypożyczalni Biblioteki Głównej z pomieszczeń magazynowych budynku ul. Tarczyńskiego 1A do pomieszczeń magazynowych Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych – ul. Mickiewicza 16 A – II piętro w ilości:

 

1.      522 mb półek z pomieszczeń magazynowych – piwnica

 

2.      1114 mb półek z pomieszczeń magazynowych – parter

 

3.      144 mb półek z pomieszczeń magazynowych – I piętro

 

4.      1070 mb półek z pomieszczeń magazynowych – II piętro

 

 

 

Wszystkie budynki Biblioteki Głównej są połączone w jeden kompleks – nie ma potrzeby używania transportu samochodowego. Budynek Tarczyńskiego 1 i Mickiewicza 16A jest wyposażony w windę osobową.

Do przenoszenia zbiorów firma powinna posiadać odpowiednią ilość koszy. Zbiory muszą być ściągane z półek w kolejności numerów inwentarzowych i układane również w kolejności zgodnej z numerami inwentarzowymi. Nad poprawnością prac będą czuwali pracownicy Biblioteki Głównej. Termin rozpoczęcia prac -06.02.2017 r. - termin zakończenia do 31.03.2017 r.

 

Termin składania ofert: 
26 Sty 2017 - 15:00