Rozbudowę istniejącego radiowego systemu zabezpieczeń zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego – CRYSTAL CRT 100.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  

 

Dotyczy postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR pn.: 

 

 

Rozbudowa istniejącego radiowego systemu zabezpieczeń zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego – CRYSTAL CRT 100.

 

ROZDZIAŁ I

 

 

  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 

al. Papieża Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN

 

 

 
   

 

 reprezentowany przez Rektora US prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, działając

w oparciu o
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

 

Rozbudowa istniejącego radiowego systemu zabezpieczeń zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego – CRYSTAL CRT 100.

 

 
 

 

 

Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

I.                   Opis sposobu przygotowania ofert

 

 

1.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2.      Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

3.      Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

 

4.      Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 

5.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

 

6.      Miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 

- w wersji papierowej, przy ul.  Papieża Jana Pawła II, 70-453 Szczecin, w sekretariacie Kanclerza US, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Rozbudowę istniejącego radiowego systemu zabezpieczeń zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego – CRYSTAL CRT 100” lub w wersji elektronicznej - skan oferty wysłany drogą mailową na adres: sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl.

 

7.      Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

 

8.      Termin realizacji zamówienia – 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 17.02.2017 r.

 

9.      Okres gwarancji na przedmiot zamówienia udzielony przez Wykonawcę: 24 miesiące.

 

10.  Kryteria oceny ofert: cena brutto 100 %.

 

11.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 

·         będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem,

 

·         jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 

·         będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 

·         będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

 

10.  Wykonawca określi wartość netto i brutto zadania na formularzu oferty – załącznik nr 1.

 

11.  Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

 

12.  Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch  miejsc po przecinku.

 

13.  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.

 

14.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

15.  Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.

 

16.  Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

17.  W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 ustawy PZP.

 

18.  Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 

19.  Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

 

20.  Dokumenty wymagane:

 

a.    formularz oferty – załącznik nr 1;

 

b.   pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty;

 

c.    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 

1. Rozbudowa istniejącego radiowego systemu zabezpieczeń zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego  - CRYSTAL CRT 100 o jedną dodatkową bramkę spełniającą poniższe parametry:

 

1)   SYSTEM 2-antenowy w technologii radiowej (8,2 MHz), model CRYSTAL CRT 100;

 

2)   Wymiary anten: 40x150 cm;

 

3)   Materiał przeźroczysty akryl bez metalowej ramki (grubość akrylu 16 mm);

 

4)   Z uwagi na posiadane etykiety zabezpieczające zbiory - elektronika firmy Lukatron o częstotliwości 8,2 MHz;

 

5)   Zakres detekcji:

 

a.       Klips – 1,8 m;

 

b.      Etykieta 4x4cm – 1,6 m.

 

Termin składania ofert: 
30 Sty 2017 - 15:00