Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Sygnatura: 
TP/220/42/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Kwi 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przebudowa instalacji wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79, 69

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2 000,00 PLN
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Gwarancja - 5
• 3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.