Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz czasopisma krajowe dla US

Sygnatura: 
TP/220/204/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Gru 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz czasopisma krajowe dla US
Numer ogłoszenia: 304779 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące), jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania; - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące), jeśli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1, - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące), jeśli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 2.

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50
2 - Warunki prenumeraty - 15
3 - Zapewnienie gotowej wersji on-line - 30
4 - Możliwość domawiania tytułów - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - dostawa czasopism zagranicznych,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - dostawa czasopism zagranicznych, według wyszczególnienia podanego w załącznikach 3- 13 do niniejszej SIWZ. Prenumeratą objętą przedmiotem zamówienia są wszystkie numery tytułu, które wydawca wydał z oznaczeniem na 2012 rok, niezależnie od części wydania..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 50
2. Warunki prenumeraty - 15
3. Zapewnienie gotowej wersji on-line - 30
4. Możliwość domawiania tytułów - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - dostawa czasopism krajowych,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa czasopism krajowych, według wyszczególnienia podanego w załącznikach 14 - 36 do niniejszej SIWZ. Prenumeratą objętą przedmiotem zamówienia są wszystkie numery tytułu, które wydawca wydał z oznaczeniem na 2012 rok, niezależnie od części wydania..

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

1. Cena - 50

 

2. Warunki prenumeraty - 15

 

3. Zapewnienie gotowej wersji on-line - 30

 

4. Możliwość domawiania tytułów - 5