Dostawa czasopism na rok 2012 dla Akademickiego Biura Karier oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego

Sygnatura: 
TP/220/229/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Gru 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.univ.szczecin.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czasopism na rok 2012 dla Akademickiego Biura Karier oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości realizowanych w ramach POKL..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 150,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100) dla całości, dla zadania 1- 50 zł, dla zadania 2- 100 zł

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak