Dostawa aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki

Sygnatura: 
TP/220/225/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lis 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawę aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki

Numer ogłoszenia: 301993 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy;Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki.Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki - 10 zadań.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
IWspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.54.00.00-2, 33.26.20.00-4, 42.91.23.30-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 4 600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych), jeśli wykonawca składa ofertę na wszystkie części; - 300 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 1; - 300 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 2; - 1 000 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 3; - 750 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 4; - 200 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 5; - 500 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 6; - 600 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 7; - 450 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 8; - 150 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 9; - 350 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 10;
INNE DOKUMENTY-Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Inne dokumenty. 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2 Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. 3. Certyfikat CE/deklaracja zgodności 4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 5. Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 3 (dla zadań 4 i 8).
PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i uPZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomikser z wymiennymi blokami do termostatowania:.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomikser z wymiennymi blokami do termostatowania:.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza o szerokości ok. 0, 9 m- 1 sztuka..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna z poziomym przepływem powietrza o szerokości ok. 0, 9 m- 1 sztuka..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - 2 sztuki..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - 2 sztuki..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SZAFY TERMOSTATYCZNE.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZAFY TERMOSTATYCZNE BEZPRZEWODOWY SYSTEM DO REJESTRACJI TEMPERATURY SUSZARKA LABORATORYJNA.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: System do oczyszczania wody.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do oczyszczania wody.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.30-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: System do dokumentacji żeli.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do dokumentacji żeli.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Amplifikator kwasów nukleinowych z detekcją produktów w czasie rzeczywistym..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Amplifikator kwasów nukleinowych z detekcją produktów w czasie rzeczywistym..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szafa termostatyczna z możliwością wytrząsania prób.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szafa termostatyczna z możliwością wytrząsania prób.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wytrząsarka laboratoryjna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wytrząsarka laboratoryjna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach:
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji prób biologicznych wraz z wyposażeniem.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji prób biologicznych wraz z wyposażeniem.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.