Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Ubezpieczenia i rynki kapitałowe (I edycja)

Sygnatura: 
TP/220/218/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2011 - 10:15
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 222-361006

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKATel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Ubezpieczenia i rynki kapitałowe (Iedycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Rodzaj procedury

Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 24.11.2011 - 10:30

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr 010.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza iUmiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego napostawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.11.2011