Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (I edycja)

Sygnatura: 
TP/220/206/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Lis 2011 - 07:15
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 222-360996

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (I edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80300000, 80400000

 

Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

Warunki otwarcia ofert

 

Data: 29.11.2011 - 07:30

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr 010.

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza iUmiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego napostawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: