Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie i kompetencjemenedżerskie (II edycja)

Sygnatura: 
TP/220/207/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2011 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

 

2011/S 221-359529

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Instytucja zamawiająca

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

 

 

 

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie i kompetencjemenedżerskie (II edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Polandsp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80300000, 80400000

 

Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

Warunki otwarcia ofert

 

Data: 24.11.2011 - 07:45

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr 010.

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza i Umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego na postawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: