Dostawa kserokopiarek monochromatycznych - 2 szt.

Sygnatura: 
TP/220/201/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lis 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa kserokopiarek - 2 szt.

Numer ogłoszenia: 298813 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę kserokopiarek - 2 szt. Rodzaj zamówienia: dostawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kserokopiarka monochromatyczna - urządzenie fabrycznie nowe gotowe do pracy - 2 szt..Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

INNE DOKUMENTY: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. 3 Certyfikat CE/deklaracja zgodności 4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT - Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY - Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i uPZP