Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu As kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

Sygnatura: 
TP/220/199/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lis 2011 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu As kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szcz3ecinski, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Szcz3ecinski, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.