Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!”

Sygnatura: 
TP/220/200/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lis 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!! nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09-00 (POKL 3.3.4) oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,l 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,l 70-453 Szczecin.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!! nr WND - POKL - 03.03.04-00-118/09-00.