Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sygnatura: 
TP/220/198/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego.

Numer ogłoszenia: 289521 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.08.2012.

Informacja na temat wadium: 5000 PLN zgodnie z SIWZ

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.