Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Sygnatura: 
TP/220/188/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Gru 2011 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2011/S 210-342475

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa aparatury laboratoryjnej do laboratorium badań środowiskowych w Małkocinie na potrzeby projektuCentrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii współfinansowanego przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

Część nr: 1
Nazwa: Meble laboratoryjne, Dygestorium chemiczne
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

Część nr: 2
Nazwa: Oczyszczacz laboratoryjny do nasion
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000

Część nr: 3
Nazwa: Traktorek kompaktowy
16100000

Wymagane wadia i gwarancje
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
— 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), jeśli wykonawca składa ofertę na dwie części,
— 400,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 1,
— 600,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 2,
— 2 000,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 3.

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TP/220/188/11

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.12.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.12.2011 - 11:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 9.12.2011 - 11:30
Miejscowość
W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 010, budynek administracji US, al.Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak
Zgodnie z uPZP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Centrum BiologiiMolekularnej i Biotechnologii”, nr umowy UDA-RPZP.01.02.02-32.003/10-00.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.10.2011