wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie personelem w firmie (II edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński

Sygnatura: 
TP/220/194/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2011 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 208-338897

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Instytucja zamawiająca-Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

Rodzaj instytucji zamawiającej-Podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności-Edukacja

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Przedmiot zamówienia-Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie personelem w firmie (II edycja)realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie personelem w firmie (II edycja)realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

IWspólny Słownik Zamówień (CPV)80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:TP/220/194/11

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia-nie

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu3.11.2011 - 09:00

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert

Warunki otwarcia ofert-Data: 3.11.2011 - 09:30

Miejscowość Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010al. Papieża Jana Pawła II 31POLSKA

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak-Zgodnie z uPZP.

Informacje uzupełniające-Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak