wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (III edycja)

Sygnatura: 
TP/220/193/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego
2011/S 208-338900
Ogłoszenie o zamówieniu
Instytucja zamawiająca-Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065
Rodzaj instytucji zamawiającej-Podmiot prawa publicznego
Główny przedmiot lub przedmioty działalności-Edukacja
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnichprzedsiębiorstw.
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe-Główne miejsce świadczenia usług: US.
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnichprzedsiębiorstw (III edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA PolandSp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)80300000, 80400000
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
Rodzaj proceduryOtwarta
Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej-Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:TP/220/193/11
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia-nie
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.11.2011 - 10:30. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert
Warunki otwarcia ofert:  Data: 3.11.2011 - 11:00-Miejscowość-Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak-Zgodnie z uPZP.
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): UDA-POKL.02.01.01-00-736/09-Data wysłania niniejszego ogłoszenia:24.10.2011