wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (II edycja)

Sygnatura: 
TP/220/192/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2011 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 208-338903

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Instytucja zamawiająca-Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

Rodzaj instytucji zamawiającej-Podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności-Edukacja

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnichprzedsiębiorstw.

Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Główne miejsce świadczenia usług: US.ProceduraRodzaj proceduryOtwarta

Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena

Informacje na temat aukcji elektronicznej-Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:TP/220/192/11

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-3.11.2011 - 11:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski. Warunki otwarcia ofert-Data: 3.11.2011 - 11:30

Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31. Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.