wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem (II edycja)

Sygnatura: 
TP/220/191/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego
2011/S 208-338896
Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi-Instytucja zamawiająca
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065
Rodzaj instytucji zamawiającejPodmiot prawa publicznego
Główny przedmiot lub przedmioty działalności-Edukacja
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem (II edycja)realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi-Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce świadczenia usług: Szczecin.
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem (II edycja)realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)80300000, 80400000
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Części-To zamówienie podzielone jest na części: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Wielkość lub zakres zamówienia-Całkowita wielkość lub zakres-45 150
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 150,00 PLN
Informacje o opcjach-Opcje: nie
Informacje o wznowieniach-Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)
Warunki dotyczące zamówienia-Wymagane wadia i gwarancje-Nie dotyczy.
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulującychRozliczenia w PLN.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z uPZP.Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z SIWZ.
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 PZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
1) CV
2) Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu magistra
3) Dokumenty potwierdzające realizację zajęć dydaktycznych z zakresu treści programowych przedmiotuzamówienia4) Spis publikacji – artykuły naukowe
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: tak
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguKryteria udzielenia zamówienia-Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:TP/220/191/11
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.11.2011 - 09:30. Dokumenty odpłatne: nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-3.11.2011 - 10:00
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert. Warunki otwarcia ofert-Data: 3.11.2011 - 10:30
Miejscowość-Oferty zostaną otwarte w: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. PapieżaJana Pawła II nr 31, pok. nr 010.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak-Zgodnie z uPZP.
Informacje uzupełniające-Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Wykonanie usługi dydaktycznej nastudiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracownikówprzedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem (II edycja) realizowanych przez UniwersytetSzczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.Data wysłania niniejszego ogłoszenia:24.10.2011