wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (III edycja)

Sygnatura: 
TP/220/190/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lis 2011 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

Rodzaj instytucji zamawiającej-Podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalnościEdukacjaInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchemdostaw (III edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług; Usługi-Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Główne miejsce świadczenia usług: Szczecin ul. Cukrowa 8, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US.Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchemdostaw (III edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)80300000, 80400000

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia-Całkowita wielkość lub zakres-45150.

Informacje o opcjach-Opcje: nie

Informacje o wznowieniach-Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

ICzas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 30.11.2011. Zakończenie 30.6.2012

Warunki dotyczące zamówienia-Wymagane wadia i gwarancje-Nie dotyczy.

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Rodzaj proceduryOtwarta

Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena

Informacje na temat aukcji elektronicznej-Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:TP/220/190/11

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia-nie

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.11.2011 - 09:00

Dokumenty odpłatne: nie; Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.11.2011 - 09:30; Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 30 od ustalonej daty składania ofert; Warunki otwarcia ofert-Data: 3.11.2011 - 10:00

Oferty zostaną otwarte w: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. PapieżaJana Pawła II nr 31, pok. nr 010.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert takZgodnie z uPZP.Informacje uzupełniające-Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej-Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak