Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/187/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lis 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 277715 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.Rodzaj zamówienia: dostawy.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu dostawy, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM - WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości; 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

INNE DOKUMENTY - 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. 3. Certyfikat CE/deklaracja zgodności 4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

PROCEDURA - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT - Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY - Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak, Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian; Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).