Usługa w zakresie dezynsekcji. Środkami najnowszej generacji - żelem, w wymienionych budynkach: DS. 1 - Bohaterów Warszawy 75; DS.2 - Bohaterów Warszawy 74; DS.3 - Kordeckiego 15; DS.4 - Podgórna 26; DS.5 - Malczewskiego 10; Hotel Asystencki - S

Sygnatura: 
TP/220/15/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2010 - 13:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Usługa w zakresie dezynsekcji. Środkami najnowszej generacji - żelem, w wymienionych budynkach: DS. 1 - Bohaterów Warszawy 75; DS.2 - Bohaterów Warszawy 74; DS.3 - Kordeckiego 15; DS.4 - Podgórna 26; DS.5 - Malczewskiego 10; Hotel Asystencki - Szwoleżerów 18; Akademicki Dom Mieszkalny - Żołnierska 51,
Numer ogłoszenia: 59501 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/15/10

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4000 PLN

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

UWAGA:

Informujemy o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert z 31.03.2010 r. na 07.04.2010 r., miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.