Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/186/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Paź 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego 2011/5203-330452 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Usługi 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersytet Szczeciński 
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 
Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin 
POLSKA 
Tel.: +48914441151 Faks: +48914441065 Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego 
Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja 
lA) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
Przedmiot zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie "As kompetencji" nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.304). 
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Główne miejsce świadczenia usług: Szczecin. 
Kod NUTS 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie "As kompetencji" nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
80300000, 80570000 
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
Części 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
Wielkość lub zakres zamówienia 
Całkowita wielkość lub zakres 
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej Szacunkowa wartość bez VAT: 11 880,00 PLN 
Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Rozpoczęcie 15.11.2011. Zakończenie 30.6.2012 
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
Warunki dotyczące zamówienia Wymagane wadia i gwarancje Nie dotyczy. 
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących -Rozliczenia w PLN. 
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Zgodnie z SIWZ. 
Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
Warunki udziału 
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wg formuły spełnia/nie spełnia. 
Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z SIWZ. 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje 66 godzin dydaktycznych zajęć (godz. dydaktyczna wynosi 45 min. zegarowych) dla Naukowych Kół Projektowych w ramach realizowanego na Uniwersytecie Szczecińskim projektu: "As kompetencji" nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-1 09/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 4.4. 
2. Zajęcia będą się odbywać dla 1 grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (około 10 uczniów w grupie) w kompetencji: matematyczno-fizycznej. Treść prowadzonych zajęć powinna być zgodna z wybranym i realizowanym przez każdą grupę w danym semestrze tematem projektowym. 
3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany przez jedną osobę. 
4. Miejsce realizacji: Uniwersytet Szczeciński. 
5. Czas realizacji: zgodnie z planem zajęć w okresie do 30.6.2012 r. Zajęcia będą się odbywać w weekendy. 
6. Osoba wskazana przez Wykonawcę do wykonania zamówienia powinna posiadać poniższe kwalifikacje i umiejętności: 
a. osoba powinna posiadać co najmniej stopień doktora fizyki; 
b. osoba przeprowadziła co najmniej 1 000 godzin dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu treści będących przedmiotem zamówienia - należy dołączyć oświadczenie z wymienionymi przedmiotami i ilością godzin potwierdzające spełnienie warunku (sposób oceny tego kryterium został przedstawiony niżej). 
7. Zadania przewidziane do wykonania w ramach zamówienia: 
a. przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i zajęć laboratoryjnych; 
b. przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć, z uwzględnieniem niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także zgłoszenie pracownikowi ds. logistyki szczegółowych potrzeb w tym zakresie; 
c. prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć; weryfikacja obecności uczniów na zajęciach, prowadzenie i dostarczenie innych dokumentów wymaganych w projekcie; 
d. współpraca z ekspertem metodycznym, a w szczególności zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących prowadzonych zajęć; 
e. materiały związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać zasady i wytyczne określone dla tego typu materiałów przez POKL. 
8. Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie po całkowitym zakończeniu przez niego zajęć lub po częściowym ich wykonaniu w formie raty. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 
1. CV; 
2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stopnia lub tytułu naukowego (minimum stopnia doktora); 
3. oświadczenie potwierdzające realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu: matematyki, fizyki, nauk ekonomicznych lub nauk pokrewnych na uczelni wyższej; 
4. oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć według harmonogramu (planu zajęć) przedstawionego przez Zamawiającego. Plany zajęć w każdym semestrze będą przekazywane Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed planowanymi zajęciami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian planu zajęć w trakcie semestru. O każdej zmianie Wykonawca będzie zawiadamiany na co najmniej 3 dni przed kolejnymi zajęciami. 
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak 
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. 
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 30 od ustalonej daty składania ofert Warunki otwarcia ofert Data: 31.10.2011 -12:00 Miejscowość 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak 
Zgodnie z ustawą Pzp. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 
1. cena. Waga 60 
2. doświadczenie. Waga 40 
Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
Informacje administracyjne 
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
TP/220/186/11 
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie 
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.10.2011 -11:30 
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): "As kompetencji" nr projektu WND¬POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.304).