Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 zadania

Sygnatura: 
TP/220/184/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Paź 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 zadania
Numer ogłoszenia: 274975 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 zadania.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4 zadania.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: nie dotyczy
INNE DOKUMENTY - 2.1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2.2. CV z wykazem doświadczenia - załącznik nr 3. 2.3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP: - dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu magistra. 2.4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 4.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT - Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie - 40
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki- nr projektu POKL.04.02.00-00-099/09.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów z przedmiotu: Zamówienia i kontrakty w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 10.02.2012, 11.02.2012.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów z przedmiotu: Zamówienia i kontrakty w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 10.02.2012, 11.02.2012.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 16 godz. wykładów z przedmiotu: Komercjalizacja badań, Marketing usług badawczych w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 24.02.2012, 10.03.2012, 24.03.2012.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 16 godz. wykładów z przedmiotu: Komercjalizacja badań, Marketing usług badawczych w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 24.02.2012, 10.03.2012, 24.03.2012.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów z przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 09.03.2012, 24.03.2012.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów z przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 09.03.2012, 24.03.2012.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Podsumowanie studiów w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 12.05.2012, 13.05.2012.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Podsumowanie studiów w ustalonych przez Zamawiającego terminach, zgodnie z planem zajęć - 12.05.20