Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka

Sygnatura: 
TP/220/183/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Paź 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka

Numer ogłoszenia: 270431 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Bohaterów Warszawy 75c - powtórka.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• art. 67 ust 1 pkt 6 PZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100).
INNE DOKUMENTY-1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.; 4.Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3; 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.
PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin wykonania - 5
• 3 - Gwarancja - 5
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2011 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).