Remont stropu nad pokojem 311 w budynku administracji US

Sygnatura: 
TP/220/18/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont stropu nad pokojem 311 w Budynku Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Numer ogłoszenia: 66525 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont stropu nad pokojem 311 w Budynku Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II Nr 31.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

Informacja na temat wadium: 500 PLN, zgodnie z SIWZ

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

· 1 - Cena - 90

· 2 - termin wykonania - 5

· 3 - gwarancja - 5

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

UWAGA:

Postępowanie zakończone - zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.