Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym(I edycja),

Sygnatura: 
TP/220/169/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Paź 2011 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

 

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKA

 

 

 

 

 

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (I edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. zo.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 210 godzin dydaktycznych, wtym 89 godzin wykładów i 121 godzin ćwiczeń. Przewidziane do realizacji w terminie do 30.6.2012 r. Zajęciarealizowane są w trybie weekendowym, tj. w piątek, sobotę i niedzielę.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80300000, 80400000

 

Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

10.10.2011 - 09:00

 

Warunki otwarcia ofert

 

Data: 10.10.2011 - 09:30

Budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła IInr 31.

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Podyplomowych „Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowane przez UniwersytetSzczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.”

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 188-307510