Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Controlling (III edycja), realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMB

Sygnatura: 
TP/220/168/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Paź 2011 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 188-307516

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Controlling (III edycja), realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 210 godzin dydaktycznych, wtym 210 godzin wykładów. Przewidziane do realizacji w terminie od podpisania umowy do 30.6.2012 r. Zajęciarealizowane są w trybie weekendowym, tj. w piątek, sobotę i niedzielę.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.10.2011 - 08:30

Warunki otwarcia ofert

Data: 10.10.2011 - 09:00

Budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła IInr 31.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowane przez Uniwersytet Szczeciński wpartnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.”.