Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie i kompetencje menedżerskie (I edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczec

Sygnatura: 
TP/220/171/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Paź 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

 

2011/S 187-306006

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKATel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

 

Krótki opis zamówienia lub zakupu

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 210 godzin dydaktycznych, w tym 185 godzin wykładów oraz 25 godzin ćwiczeń. Przewidziane do realizacji w terminie do 30.6.2012 r. Zajęciarealizowane są w trybie weekendowym, tj. w piątek, sobotę i niedzielę.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

80300000, 80400000

 

Kryteria udzielenia zamówienia

 

Najniższa cena

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

10.10.2011 - 10:00

 

Warunki otwarcia ofert

 

Data: 10.10.2011 - 10:30

Budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła IInr 31.

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”, realizowane przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.