wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Menadżer projektu (II edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie

Sygnatura: 
TP/220/166/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Paź 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 187-305800

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKATel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 210 godzin dydaktycznych, w tym57 godzin wykładów i 153 godziny ćwiczeń. Przewidziane do realizacji w terminie od daty podpisania umowy do30.6.2012 r. Zajęcia realizowane będą w trybie weekendowym, tj. w piątek, sobotę i niedzielę.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.10.2011 - 10:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert

Warunki otwarcia ofert

Data: 4.10.2011 - 11:00

Miejscowość

Budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża JanaPawła II nr 31.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – realizowane przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.