wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sygnatura: 
TP/220/173/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Paź 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 256595 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zajęcia dydaktyczne, tj. 60 godzin dydaktycznych , ćwiczeń, przewidziane do realizacji w semestrze szóstym (październik 2011- marzec 2012)..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.30.00.00-7, 80.40.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.
PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
·                  1 - Cena - 60
·                  2 - Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - 40
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).