Wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/165/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Paź 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 256497 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie..
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie robót malarskich w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Tarczyńskiego 1 w Szczecinie..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt p PZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.21.44.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc 00/100).
INNE DOKUMENTY-1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3.Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 4.Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
• 1 - Cena - 90
• 2 - gwarancja - 5
• 3 - termin wykonania - 5
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.