Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom czterech kierunków studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu -Piramida Kompetencji-

Sygnatura: 
TP/220/172/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Wrz 2011 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom czterech kierunków studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu -Piramida Kompetencji-

Numer ogłoszenia: 253829 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom czterech kierunków studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu -Piramida Kompetencji-.Rodzaj zamówienia: usługi.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie zakwaterowania uczestnikom czterech kierunków studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu -Piramida Kompetencji-.Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

WADIUM-Informacja na temat wadium: nie dotyczy. INNE DOKUMENTY-Formularz ofertowy - załącznik nr 1. PROCEDURA-KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.ZMIANA UMOWY-Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 12:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu -Piramida Kompetencji-umowy nr: WUP.VIIIA.3331/48/PRy/11-I; WUP.VIIIA.3331/48/PRy/11-II; WUP.VIIIA.3331/48/PRy/11-IV; WUP.VIIIA.3331/48/PRy/11-V.