Remont bocznego wejścia do budynku i WC dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze w obiekcie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, WMF US

Sygnatura: 
TP/220/19/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont bocznego wejścia do budynku i WC dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze w obiekcie przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, WMF US
Numer ogłoszenia: 69791 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane TP/220/19/10

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 500 PLN

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 5
3 - Gwarancja - 5
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

UWAGA:

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej