Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 178-292498

Sygnatura: 
TP/220/155/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Paź 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego
2011/S 178-292498

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.10.2011 - 11:30

Warunki otwarcia ofert
Data: 24.10.2011 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin, POLSKA.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.