organizację i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie -AS KOMPETENCJI- nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/161/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Wrz 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: organizację i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie -AS KOMPETENCJI- nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Numer ogłoszenia: 247215 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizację i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie -AS KOMPETENCJI- nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka do Torunia..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4, 63.51.00.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.
WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset).
INNE DOKUMENTY-1) Formularz oferty - załącznik nr 1; 2)Dokumenty potwierdzające aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 3.Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiajacego; zgodnie z SIWZ i PZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w projekcie -AS KOMPETENCJI- nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).