Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 176-289187

Sygnatura: 
TP/220/158/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Wrz 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 176-289187
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchemdostaw (II edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/158/11

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2011 - 11:00
Miejsce
Uniwesytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin, POLSKA.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak