Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 177-290700

Sygnatura: 
TP/220/157/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Wrz 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego
2011/S 177-290700
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Menadżer projektu (I edycja), realizowanychprzez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projektykonkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2011 - 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2011 - 10:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.