Wykonywanie zadań specjalistów i analityków statystycznych w ramach Zadania 5 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST

Sygnatura: 
TP/220/21/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonywanie zadań specjalistów i analityków statystycznych w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu -Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V -Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Zamówienie obejmuje 2 zadania.

Numer ogłoszenia: 76819 - 2010; data zamieszczenia: 06.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/21/10

Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej EFS oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2.-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1.-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonywanie zadań analityków statystycznych w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert na: 19.04.2010 godz. 9.30, otwarcie odbedzie się o godz. 10.00