Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 177-290703

Sygnatura: 
TP/220/156/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Wrz 2011 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 177-290703
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zintegrowane systemy zarządzania jakością,środowiskiem i BHP (II edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATAPoland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitałuludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/156/11

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 23.9.2011 - 11:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2011 - 11:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak