Remont instalacji elektrycznej w budynku WMF US - I etap, ul. Wielkopolska 15, Szczecin

Sygnatura: 
TP/220/142/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Wrz 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: remont instalacji elektrycznej w budynku WMF US - I etap, ul. Wielkopolska 15, Szczecin
Numer ogłoszenia: 243615 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.