Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2011/S 174-285774

Sygnatura: 
TP/220/150/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Wrz 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2011/S 174-285774

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 23.9.2011. Zakończenie 30.6.2012

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/150/11

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2011 - 10:30

Warunki otwarcia ofert