Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 2011/S 174-285772

Sygnatura: 
TP/220/149/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Wrz 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2011/S 174-285772
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością (II edycja),realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach –projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80400000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 23.9.2011. Zakończenie 30.6.2012

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/149/11

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2011 - 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.9.2011 - 10:30
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr010.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak